โทรศัพท์ : 08-4659-1511 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ศูนย์ One Stop Service เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

1.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สำหรับแรงงานต่างด้าว) 2.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มัสัญชาติไทย (สำหรับผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อายุไม่เกิน 15 ปี) 3.เอกสารประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว/ขอใบอนุญาตทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม »